ویکتور

ویکتور  کرابن سرامیک تبریز در ابعاد 60*60

مناسب برای دیوار